ข้อตกลงนี้ ใช้บังคับระหว่าง Make2Web.com (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้บริการ”) กับผู้ขอใช้บริการ ที่ระบุไว้ตามข้อตกลงนี้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) โดยผู้ใช้บริการยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 1. กรุณาอ่านรายละเอียดของแต่ละแพ็คเกจ ที่ท่านต้องการให้ดีก่อนใช้บริการ
 2. เมื่อตกลงราคาและรายละเอียดการทำเว็บไซต์ และ เซ็นใบเสนอราคาเสร็จแล้ว ผู้ใช้บริการต้องชำระเงิน 50% ของราคาเต็ม เป็นค่ามัดจำก่อนเริ่มงาน และเซ็นยอมรับใบสัญญางาน เป็นการยืนยันการรับบริการจากผู้ให้บริการ
 3. หากผู้ใช้บริการมีการเปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไข หรือ เพิ่มเติมส่วนงาน หลังจากคำนวณปริมาณงานแล้ว หากว่าเกินจาก Requirement เดิม จะมีการคำนวณปริมาณงานและราคาจ้างกันใหม่
 4. หากผู้ใช้บริการเสนอต้องการเปลี่ยนงานเป็น Requirement ใหม่ จะเป็นงานใหม่โดยทันที
 5. ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกงานได้ทุกเมื่อ และหลังจากยกเลิกงานแล้วท่านไม่สามารถใช้งานไฟล์ใดๆ ของงานได้ และหลังจากเปิดงานแล้วผู้ให้บริการจะไม่คืนเงินทุกกรณี
 6. ทุกเว็บไซต์ ขณะที่ออกแบบผู้ให้บริการจะจัดทำภายใต้ subdomain ชื่อผู้ใช้บริการ.make2web.com และจะถ่ายโอนข้อมูลลงในเว็บโฮสติ้งของผู้ใช้บริการ เมื่อส่งมอบงานแล้วหรือเมื่อตกลงกันแล้วเท่านั้น
 7. หากเว็บไซต์เกิดชำรุด บกพร่อง หากเกิดจากระบบหรือโปรแกรมของผู้ให้บริการ หรือเป็นเพราะความผิดของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการตกลงแก้ไขให้ได้ดังเดิมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ หากเป็นความชำรุดบกพร่อง แต่หากเกิดขึ้นจากผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หรือมีค่าใช้จ่าย
 8. ในระหว่างการออกแบบ ผู้ใช้บริการจะมีสิทธิตรวจสอบและให้คำแนะนำการออกแบบได้ในการสั่งให้ผู้ให้บริการทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการออกแบบใด ๆ โดยจะทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรืออีเมล์แจ้งให้ทราบทางใดทางหนึ่ง ทั้งนี้การแก้ไขทำได้ไม่เกินจำนวนครั้งตามขอบเขตงาน ที่ตกลงกันไว้
 9. เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ใช้บริการ 100%
 10. ไฟล์ใดๆ ที่เป็นของผู้ใช้บริการ และส่งมาให้ผู้ให้บริการเพื่อลงในเว็บไซต์ จะต้องเป็นข้อมูลลิขสิทธิ์ถูกต้องของผู้ใช้บริการเท่านั้น ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หากรูปภาพ และข้อมูลนั้นเป็นลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 11. ไฟล์ใดๆ ที่ผู้ให้บริการใส่ลงในเว็บไซต์ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ให้บริการ ท่านไม่สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปทำซ้ำ จำหน่าย แจกจ่ายได้
 12. ไฟล์ใดๆ ที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้พัฒนา หรือเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ ถือว่าเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ ผู้ให้บริการนำมาใช้อย่างถูกต้อง และมีการส่งมอบใบสัญญาลิขสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ ให้หลังจบงาน
 13. ไฟล์ใดๆ ที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ให้บริการ สามารถใช้ได้เพียงในเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น ท่านสามารถแก้ไข เพิ่มเติม ดัดแปลงได้ตามความต้องการของท่าน
 14. เว็บไซต์ที่ผู้ให้บริการจัดทำ และออกแบบทุกเว็บไซต์ จะมีข้อความแสดงลิขสิทธิ์ ติดไว้ในส่วนท้ายของเว็บไซต์ ทุกหน้า และมี Link มาที่ Make2Web ท่านสามารถเลือกให้มีหรือไม่มี ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้บริการ
 15. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลง โดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

ประกาศเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561