ข้อตกลงนี้ ใช้บังคับระหว่าง Make2Web.com (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้บริการ”) กับผู้ขอใช้บริการ ที่ระบุไว้ตามข้อตกลงนี้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) โดยผู้ใช้บริการยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 1. กรุณาอ่านรายละเอียดของแต่ละแพ็คเกจ ที่ท่านต้องการให้ดีก่อนใช้บริการ
 2. เมื่อตกลงราคาและรายละเอียดการทำเว็บไซต์ และ เซ็นใบเสนอราคาเสร็จแล้ว ลูกค้าต้องชำระเงิน 50% ของราคาเต็ม เป็นค่ามัดจำก่อนเริ่มงาน และเซ็นยอมรับใบสัญญางาน เป็นการยืนยันการรับบริการจากเรา
 3. หากลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไข หรือ เพิ่มเติมส่วนงาน หลังจากคำนวณปริมาณงานแล้ว หากว่าเกินจาก Requirement เดิม จะมีการคำนวณปริมาณงานและราคาจ้างกันใหม่
 4. หากลูกค้าเสนอต้องการเปลี่ยนงานเป็น Requirement ใหม่ จะเป็นงานใหม่โดยทันที
 5. ลูกค้าสามารถยกเลิกงานได้ทุกเมื่อ และหลังจากยกเลิกงานแล้วท่านไม่สามารถใช้งานไฟล์ใดๆ ของงานได้ และหลังจากเปิดงานแล้วเราจะไม่คืนเงินทุกกรณี
 6. ทุกเว็บไซต์ ขณะที่ออกแบบทางเราจะจัดทำภายใต้ subdomain ชื่อลูกค้า.make2web.com และจะถ่ายโอนข้อมูลลงในเว็บโฮสติ้งของลูกค้า เมื่อส่งมอบงานแล้วหรือเมื่อตกลงกันแล้วเท่านั้น
 7. หากเว็บไซต์เกิดชำรุด บกพร่อง หากเกิดจากระบบหรือโปรแกรมของเรา หรือเป็นเพราะความผิดของเรา ทางเราตกลงแก้ไขให้ได้ดังเดิมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ หากเป็นความชำรุดบกพร่อง แต่หากเกิดขึ้นจากลูกค้า ทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หรือมีค่าใช้จ่าย
 8. ในระหว่างการออกแบบ ลูกค้าจะมีสิทธิตรวจสอบและให้คำแนะนำการออกแบบได้ในการสั่งให้ทางเราทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการออกแบบใด ๆ โดยจะทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรืออีเมล์แจ้งให้ทราบทางใดทางหนึ่ง ทั้งนี้การแก้ไขทำได้ไม่เกินจำนวนครั้งตามขอบเขตงาน ที่ตกลงกันไว้
 9. เว็บไซต์ของลูกค้าเป็นลิขสิทธิ์ของลูกค้า 100%
  • ไฟล์ใดๆ ที่เป็นของลูกค้า และส่งมาให้ทางเราเพื่อลงในเว็บไซต์ จะต้องเป็นข้อมูลลิขสิทธิ์ถูกต้องของลูกค้าเท่านั้น ทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หากรูปภาพ และข้อมูลนั้นเป็นลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
  • ไฟล์ใดๆ ที่ทางเราใส่ลงในเว็บไซต์ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของเรา ท่านไม่สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปทำซ้ำ จำหน่าย แจกจ่ายได้
  • ไฟล์ใดๆ ที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้พัฒนา หรือเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ ถือว่าเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ ทางเรานำมาใช้อย่างถูกต้อง และมีการส่งมอบใบสัญญาลิขสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ ให้หลังจบงาน
  • ไฟล์ใดๆ ที่เป็นลิขสิทธิ์ของเรา สามารถใช้ได้เพียงในเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น ท่านสามารถแก้ไข เพิ่มเติม ดัดแปลงได้ตามความต้องการของท่าน
 10. เว็บไซต์ที่เราจัดทำ และออกแบบทุกเว็บไซต์ จะมีข้อความแสดงลิขสิทธิ์ ติดไว้ในส่วนท้ายของเว็บไซต์ ทุกหน้า และมี Link มาที่ Make2Web ท่านสามารถเลือกให้มีหรือไม่มี ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า
 11. ทางเราขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลง โดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

ประกาศเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561